عزازيل مقرب بود. خدا را عبادت می‌کرد. بين فرشته‌ها بود. آنقدر با آنها قاطی بود که آنها فکر می‌کردند از خودشان است. خب ظاهرشان شبيه بود، خيلی شبيه. تا اينکه آدم خلق شد. اولش يک تکه گل بود. افتاده بود يک گوشه تا زمانش برسد. همه او را ديدند. اما عزازيل تنها کسی بود که ايستاد و خيره نگاهش کرد. بعد هم واردش شد. همه جايش را برانداز کرد. ديد تو خالی است. فهميد که اين موجود غذا می‌خواهد تا پر شود، فربه شود. اما چيزی نگفت. تا اينکه خدايش امر کرد سجده کند و او نکرد. اينجا بود که همه فرشته ها فهميدند او با آنها فرق دارد. آتش درونش را نديده بودند و حالا ظاهر شده بود. آدم باعث شد او ابليس شود. بعضی‌ها می‌گويند خدا اين قصه را آورد که بگويد: حواستان جمع باشد. اين قصه آدمها هم هست. همه‌تان شبيه ايد، درست. اما وقتی آدمی پيدا شود بين شماها، آنوقت معلوم می‌شود کدام مثل حمزه‌ايد و کدام مثل ابولهب. و حمزه و ابولهب برادر بودند. و اين تنها يک رمز اين قصه است؛ فقط يک رمز نه چندان کوچک.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید