مجنون رفته بود و پشت سرش را هم نگاه نکرده بود. آنقدر تند رفته بود که کسی به گردش نرسد. دعای ليلی به او رسيده بود؟

سفره گسترده بود و انواع خوراک بر سفره نهاده و مجنون بر صدر نشسته! ليلی نگاه می‌کرد. طعام آشنا نبود. ليلی مهمان بود يا ميزبان؟

ماه صورت مجنون شده بود و ماه نزديک به ليلی! يا ليلی نزديک به ماه؟

خواب ليلی عين بيداری بود. حالا ليلی خواب بود يا بيدار؟ 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
الهه ناز

سلام... نوشته هات شبيه طرح هستند.... به دل نشست عجيب.... اين شعر رو هم دوست داشتم شادي از اين هفت مي‌آيد پديد عشق و خوش بيني، گذشت آنگه اميد خـــــيرخواهي و رضـــايت از خدا شـــــــكر ايزد روز و شــــــب در هر كجا