يک نفر (بدون عنوان) برای يادداشت «مثل آب» نوشته: «فاصله رسيدن است، هر بار كه به آن فكر می‌شود.»

اما چه رسيدنی؟ چه فاصله‌ای؟ بين چه کسانی و چه چيزهايی؟ چه فکری؟ چطور فکری؟

... فاصله هميشه هست. حتا اگر به رسيدن فکر نشود. «آب کم جو تشنگی آور به دست» اما تلاش برای رسيدن چيزی است و فکر رسيدن چيز ديگر. من فکر می‌کنم تلاش برای رسيدن (رسيدن به هر چيزی)، آدمها را می‌سازد. راه هر کس را همين تلاشها تعريف می کند. وجه تمايزها و اصلا کل زندگی آدمها در همين يافتن راهها برای به دست آوردن خلاصه می‌شود؛ به دست می‌آوری و از دست می‌دهی و برآيند آنها می شود تو.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
(بدون عنوان)

همه چيز اراده پذير نيست. بعضي فاصله ها را نميشود به گام رفت. بعضي فاصله ها "شهودند" و نه "ظهور". گاه "درمانند" نه "درد" اگر اهل نباشي همان رفتن نيز "درد" ميشود. والسلام