آزاد باش و حرکت کن.

کتاب حرکت

نوشته علی صفایی حائری (عین.صاد)

نشر لیله القدر

 

استاد حائری ارزش شناختن دارد. کتابهایش همه دوست داشتنی است چون نوع نگاهش متفاوت است. رشد محور سخنرانیها و نوشته هایی است که همگی در نشر لیله القدر به کتابهایی خوش خوان تبدیل شده اند.

چند روزی است با کتاب حرکت سر و کله می زنم. به نوعی چکیده سایر کتابهایش است. اگر بخوانید شاید مهمان خوبی برای شبهای قدرتان یافته باشید.

یادداشتم از بخشی از کتاب

عبودیت و پیوند با حق (به عنوان یکی از ابزارهای قدرت)؛ استاد حائری عبودیت را مرحله بعد از آزادی می‌داند. به این معنی که انسان بعد از آزادی از اسارت‌ها و کنار زدن جبرها، حریت حاصله را باید شکل دهد و به عبودیت تبدیل کند. آنگاه این آزاده قوام می‎گیرد و قیام می‌کند. در این مرحله عبودیت را چنین تعریف می‌کند «در تو هیچ حرکتی جز از سوی الله به وجود نیاید، هیچ ترسی، هیچ خوفی، هیچ امیدی، هیچ حرکت و عشق و نفرتی. تنها الله در وجود تو متصرف باشد و فقط او در تو حکومت کند و تو عبد او باشی.» به عبارت دیگر «عبد نه اسیری در بند که آزاده‌ای است شکل گرفته.» در اصل عبد کسی است که نیروهای خود را متمرکز کرده است و با یک عامل حرکت می‌کند و با یک نیرو قیام و قعود دارد. بنابراین عبد نیز منظومه سیستمی دیگر است که در سیستم بزرگ نظام هستی جای خود را یافته و در موقعیت مناسب جای گرفته است. ایشان برای عبودیت چند مشخصه ذکر می‌کند که قابل تأمل‌اند:

- عدم تجاوز از مرزها و انتخاب در چارچوب آزادی.

- قائم به قسط بودن.

- توانایی تصمیم گیری در لحظات حساس و بدون تقلید از دیگران.

به اذعان خود استاد، این ویژگی‌ها نیازمند تربیت و داشتن معیارهایی است که به بینات، کتاب و میزان تعبیر می‌شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید