مرا المپیادی کن...

 

شبهای قدر و شبهای میانی فرصت خوبی است برای آنکه گذشته را مرور کنم و همه چیزم را بریزم روی سفره چشمانم.

کاری به تقدیری که رقم می خورد ندارم. کلنجاری هم با آنچه "من می خواهم و تو می کنی" ندارم. اینکه یاد می کنم از روزهایی که چقدر بودنت را حس کرده ام یا نداشتنت را تجربه، برایم غنیمتی است که گاه غرورم را و گاه شرمم را مهمان دل می کند.

چشمهای نگرانی که این شبها منتظر تقدیر یکساله ام کنار این سفره زانو به بغل گرفته با دل امیدواری که ناامید از خویش است را، می دانم که نادیده نخواهی گرفت.

چطور گذشته است و چطور خواهد گذشت قصه هر ساله و هر روزه ماست. تو خدایی و من در حسرت بندگی. همه شادیم در فرصتهایی است که هرچند وقت زیادی برای ماندن ندارند، اما هستند. چشمک می زنند به دلهای منتظر.

فرمانده دلم، تو باش تا این فرصتها غنایم روزهای جنگی باشند، روزهایی که تشخیص درست از غلط، درست از درست تر و غلط از غلط تر، می شود برای اهلش. بهانه گیر شده دلم. بهانه این روزهایش را خودت پاسخی باش: چه می شود ما را در این جمعیتِ اهل، بُر بزنی؟

 

/ 0 نظر / 4 بازدید