کله شقی

گاهی هست که دوست داری کاری را انجام بدهی، هرچقدر هم پستی و بلندی راهش به نظرت کم نباشد دوست داری باز هم خودت را در آن بیندازی. چرایش را نمیدانم. اما هرچه هست احساس می کنم گاهی برای زنده بودن و زندگی کردن باید اینگونه بود. والا همه چیز آنقدر عادی می شود که دیگر حالت از خودت و زندگیت به هم می خورد. کنج عافیت گزیدن همیشه هم خوب نیست. خطر کردن لازمه زندگی است.

/ 0 نظر / 46 بازدید