پیر زن است با چارقدی سفید که موهای حنایی اش از گوشه و کنار بیرون زده و پریشان است. دمپایی سفیدش را خرت و خرت روی زمین می کشد و دور و برش را نگاه می کند. پایش را می خاراند. شلوار چیت گلدارش بالا می‌رود و پاهای چروکیده اش را نمایان می کند. نگاهش به من گره می خورد:

-          دخترم ساعت چنده؟

-          ساعت پنج و نیمه.

سری تکان می دهد و به طرف در حیاط می رود. هر روز کارش این است. امروز دیر رسیدم، نبود. یعنی کسی ساعت را به او گفته؟

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهری

حتما کسی ساعت را به او گفته. من مطئنم.