نیمه دیگر سیب

 

پدر علی اکبر را صدا زد و او آمد. نوجوان بود، خندان، چابک، با قامت کشیده و موهای مشکی موجدار که روی شانه هایش ریخته بودند. جلوی پدر ایستاد. امام حسین (علیه السلام) لبخندی زد و نگاهش را به صورت پسرش دوخت و سیر نگاهش کرد. از همان روزی که بدنیا آمد، هدیه کم کردن بار دلتنگیها شده بود. برای پسر عجیب نبود. بیرون خانه، بین کوی و برزن هم گاهی پیش می آمد که کسی تا به او می رسید، سلام گفته و نگفته، زل می زد به صورتش. انگار که بشاش بشود و تشنگیش را با نگاه به این صورت سیراب کند. او از هرکس به رسولخدا (صلی الله) شبیه تر بود؛ خلق و خویش هم.

 


کم نبودند کسانی که سر راه عروة بن مسعود ثقفی کمین می کشیدند تا بتوانند او را تماشا کنند. انگار عیسی بن مریم (علیه السلام) ظهور کرده بود. گاهی از شعف به پایش می افتادند و تقدیسش می کردند. عروه جد پدری لیلا بود و لیلا مادر علی اکبر شد.

 


خیلی نگذشته بود. هنوز اغلب مردمی که رسولخدا (صلی الله) را دیده بودند، اسبش، ذوالجناح را می شناختند. سوار ذوالجناح صورتش نقاب داشت. همه کنجکاو بودند بدانند این جوان سواره کیست؟ خواست رجز بخواند. نقاب را از صورت باز کرد. ابن سعد دید این جوان بیست و چند ساله دل همراهان او را خالی کرده است. همه کینه اش را جمع کرد در صدایش و داد زد «اینجا کجا و پیامبر کجا؟ عقلتان کو؟ این علی اکبر است که برای سرش جایزه های کلان...» طول کشید اما به خودشان آمدند از این شگفتی.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
کلهر

سلام حسین (ع) بیشتر از آب تشنه لبیک بود، افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند ودردش را بی آبی معرفی نمودند.