فقط دلهاي بزرگ مي توانند دوست بدارند. هرچه قدر اين دوست داشتن و متعلقش بزرگتر باشد، خوب ظرف آن هم بايد بزرگتر باشد. لحظه دوست داشتن از ان لحظه هاي مقدس است. از آن لحظه هاي بيخود شدن.

/ 0 نظر / 3 بازدید