غایب نمانم.

وقتی خیلی حس تنهایی می کنم و یکهو آرام می شوم، می فهمم آمده ای سری زده ای و رفته ای. نفس عمیق که می کشم و حس می کنم راه گلویم باز شده، می فهمم که باز دستی کشیده ای به سینه ام. این قصه ما در راه ماندگان است و زکاتی که از رحمت تو می رسد که بالای تو بر قامت هیچکس کوتاه نیست...

چند روز پیش با دو نشانه حالم را گرفتی. شاید بگویم تلنگرم زدی بهتر باشد. تلنگری که هنوز منگ مانده ام. هر دو از خوابهایی بود که دو نفر از عزیزانم دیده بودند. 

یکی درباره قطره اشکی ناچیز بود که از شوخی تلخی در گوشه چشمم نشسته بود و تذکر به آن عزیزی که پیام را فرستاده بود. این نشانه ای بود که دانستم نه به خاطر این من حقیر، که به خاطر جلوه فروشی ات و اثبات حضورت که مدتی بود حواسمان به آن نبود، فرستادی. هم من و هم آن عزیز که می دانم آنقدر عزیز است و دوستش داری که نمی خواهی کوچکترین خطا را بر دامنش ببینی. هر دو حالمان گرفت. خوشحال بودیم یا غمگین؟ برای حس غریب توصیفی نیست. فقط شرمگین شدیم و به خنده بغض آلودی گفتیم "یعنی پیامکهایمان را هم می خواند؟!!"

دیگری به خاطر گناهی بود که ناخواسته عزیزی در مجلسی مرتکب شده بود و همان شب به تذکری سهمگین او را لرزانده بودی. وقتی می گفت ترس داشت، غم داشت، حیا داشت. باهم گریستیم. از اینکه چقدر هستی و چقدر ما غایبیم. آن هم درست در روزهایی که فقط انرژی تلف می کنیم و روزمرگی می کنیم.

اینها مال اوایل هفته اند. و امروز آخر هفته است و این دو اتفاق بد گلویم را گرفته اند. این بار دست کشیده ای به سینه ام اما سبک نشده ام. خجالت می کشم از بودنم. این بار هرچه به دهانم و دلم می افتد که بزرگی و رحمت و ستار العیوب بودن فقط مختص توست و اولیائت، باز دلم آرام ندارد. خوف است یا امید؟ شاید شرمی که تمامی ندارد...

 

/ 0 نظر / 4 بازدید