مترو (2)

صدای خیلی خوبی دارد. تنها ایستگاهی است که هر وقت مترو وارد می شود اعلام می کند «ایستگاه امام حسین علیه السلام» و بعد توصیه های ایمنی را ردیف می‌کند. احتمالا صدای خوبش انگبزه کاریش را بالا برده است. اگر دوبلر می شد واقعا صدای ماندگاری بود.

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
نیازی

من را به غیر عشق به نامی صدا نکن غم را دوباره وارد این ماجرا نکن بیهوده پشت پا به غزلهای من نزن با خاطرات خوب من اینگونه تا نکن موهات را ببند دلم را تکان نده در من دوباره فتنه و بلوا به پا نکن من در کنار توست اگر چشم وا کنی خود را اسیر پیچ و خم جاده ها نکن بگذار شهر سرخوش زیبائیت شود تنها به وصف آینه ها اکتفا نکن

هومن

روزگاری پیری آموزگارم بودکمال نام که من ناقص ترین شاگردکلاسش بودم امروزبرحسب اتفاق نامش رادرمحیطی مجازی یافتم ازپس این همه سال که خودش حقیقتی باصفابود. هرچندکه من شاگردی نکردم امااومعلمی بودعاشق شایدهم اوبودکه مراعبوردادازبرخی خطوط .مرابادانشگاه زندگی آشناکرد. روزگاری که کسی جراتی آنچنان نداشت تناسخ راچنان زیباونرم به گوشم خواندکه امروزازجای دیگری این خط رادامه می دهم .روحش شاد.یادبادیاددوستدارانش .سهمش رادرعبورخودهیچگاه دست کم نمی گیرم وفراموش نمی کنم .

هومن

روزگاری پیری آموزگارم بودکمال نام که من ناقص ترین شاگردکلاسش بودم امروزبرحسب اتفاق نامش رادرمحیطی مجازی یافتم ازپس این همه سال که خودش حقیقتی باصفابود. هرچندکه من شاگردی نکردم امااومعلمی بودعاشق شایدهم اوبودکه مراعبوردادازبرخی خطوط .مرابادانشگاه زندگی آشناکرد. روزگاری که کسی جراتی آنچنان نداشت تناسخ راچنان زیباونرم به گوشم خواندکه امروزازجای دیگری این خط رادامه می دهم .روحش شاد.یادبادیاددوستدارانش .سهمش رادرعبورخودهیچگاه دست کم نمی گیرم وفراموش نمی کنم .

روزگاری پیری آموزگارم بودکمال نام که من ناقص ترین شاگردکلاسش بودم امروزبرحسب اتفاق نامش رادرمحیطی مجازی یافتم ازپس این همه سال که خودش حقیقتی باصفابود. هرچندکه من شاگردی نکردم امااومعلمی بودعاشق شایدهم اوبودکه مراعبوردادازبرخی خطوط .مرابادانشگاه زندگی آشناکرد. روزگاری که کسی جراتی آنچنان نداشت تناسخ راچنان زیباونرم به گوشم خواندکه امروزازجای دیگری این خط رادامه می دهم .روحش شاد.یادبادیاددوستدارانش .سهمش رادرعبورخودهیچگاه دست کم نمی گیرم وفراموش نمی کنم .

عطش شكن

چه بسا ما بارها همديگر را در قطارهاي مترو ديده باشيم چه بسا كنار هم نشسته باشيم چه بسا هر دو از شنيدن اين صدا و آن نام قند توي دل مان آب شده باشد و بي آن كه با هم دوست شده باشيم از كنار هم گذشته باشيم...