سرگذشت خود بگیرند از فرنگ

 

شب عید 1306 ملکه تاج الملوک، همسر رضاشاه به همراه دخترانش، شمس و اشرف، به حرم حضرت معصومه (س) می‌رود درحالیکه حجابشان مناسب نیست. همان وقت واعظ بالای منبر به آنها اعتراض می‌کند. یکی از علما به نام حاج شیخ محمدبافقی بلند می‌شود و به حمایت از واعظ، می‌گوید آنها را از رواق خارج کنند. روز بعد از این، رضاشاه به حرم می‌آید، شیخ را کتک می‌زند و تبعیدش می‌کند به تهران.

اتفاق شب عید آن سال، خیلی هم اتفاقی نبود. قصه از مدتها قبل شروع شده بود و قرار بود ادامه داشته باشد. اوایل روند کندی داشت. چون باید بستر آماده میشد. فرهنگ سازی می‌خواست. می‌دانستند که اول باید فکرها را آماده کنند.

بعضی نویسنده‌ها و شعرای روشنفکرنمای فرنگ رفته قجری، قبل از آمدن رضاشاه، کار خودشان را به شکلی دیگر شروع کرده بودند. بعضی کتابها، مقاله‌های هرچند ادبی و حتا شعرها بوی حرفهای فرنگ پسند گرفته بود: «ترک چادر کن و مکتب برو و درس بخوان/ شاخه جهل ندارد ثمری جز ادبار»

پهلوی که آمد، جسارتها دراین‌باره بیشتر شد. شعار «حجاب ظاهری باید به حجاب باطنی تبدیل شود»، شعار جذابی به نظر می‌رسید. شاه برای آنکه به کسی سخت نگذرد و مردم کم کم عادت کنند، امر کرد «وزرا هرکدام در وزارتخانه خود یا در کلوپ ایران جشن بگیرند و افراد آن وزارتخانه و وجوه رجال را دعوت کنند که با خانمهای خود در جشن حاضر شوند.»

این کار اول در وزارت جنگ اجرا شد. خود اعلیحضرت هم شرکت کرد. بعد از آن در جشن مدرسه شاپور شیراز و در میدان جلالیه تهران دختران بی‌حجاب وارد شدند و به پایکوبی پرداختند.

اینها بعد از سفر شاه به ترکیه بیشتر شد چرا که مغناطیس آتاتورک حسابی رضاشاه را گرفته بود. ایران حداقل از همسایه‌اش نباید خیلی عقب می‌ماند!

20 دی 1314، وزارت خارجه گزارشی از پیشرفت زن ایرانی به هدی شعراوی، رئیس جمعیت اتحاد نسوان مصر تقدیم کرد و از افتخارات زیادی نام برد، از جمله: اعزام دختران ایرانی به دانشگاههای اروپا، برگزاری کنگره اتحاد نساء عالم، نام اولین زنی که کشف حجاب کرد .... و اعلام کرد «حجابرفتهرفتهازبينميرود.مخصوصابعدازاينکهاعليحضرتهمايوني اجازهفرموده‌اندکهخانمهايايرانيدرصورتيکهوضعيتشوهراناجازهدهد،در مجالسپذيراييدرباردعوتشدهبدونحجابحاضرشوندوچونايران٬در غالبمسائلتعقيبرويهترکيهرامي‌نمايد،فعلابهاصلاحقانون احوالشخصيهمشغولاست.»

/ 1 نظر / 3 بازدید
نيازی

قال الله العظيم في كتابه : «ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيراً و الذاكرات اعد الله لهم مغفره و اجراً عظيماً . » 1 « مردان و زنان مسلمان ، مردان و زنان با ايمان ، مردان و زنان عبادت پيشه ، مردان و زنان راست گفتار ، مردان و زنان بردبار و شكيبا ، مردان و زنان فروتن و نرم دل ، مردان و زنان بخشنده ، مردان و زنان روزه دار ، مردان و زنان پاكدامن ، مردان و زناني كه خداوند را بسيار ياد مي كنند ، خداوند براي آنان آمرزش و پاداشي بزرگ مهيا نموده است