در خبر است که رسول خدا به عبدالله بن مسعود رسید. او را تنگ دل و گرفته روی دید. گفت «یا اباعبدالله، خوش دل و گشاده رو باش که هرچه در تقدیر رفته به تو برسد و هرچه ترا نهاده اند به دیگری ندهند.»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خوشدلی را اسباب است: یکی قطع طمع، یکی قطع حرص، سه دیگر ترک حسد و حقد، چهارم رضا به قضا، پنجم اعتماد برحق تعالی.

 

شبلی را به بیمارستان باز داشتند. جماعتی نزدیک او رفتند.

پرسید «شما کیانید؟»

گفتند «دوستان توایم.»

دست فراز کرد و سنگ بدیشان می انداخت. آن جماعت بگریختند. شبلی خندید. گفت «اگر راست می گویید نگریزید که محب صادق از محبوب نگریزد.»

 

یحیی معاذ رازی گوید «یک ذره محبت در دل من بهتر از عبادت هفتاد ساله.»

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید