«... ديدم كه مي رهم

ديدم كه پوست تنم از انبساط عشق ترك مي خورد
ديدم كه حجم آتشينم
آهسته آب شد
و ريخت، ريخت، ريخت
در ماه، ماه به گودي نشسته، ماه منقلب تار

در يكديگر گريسته بوديم
در يكديگر تمتم لحظه بي اعتبار وحدت را
ديوانه وار زيسته بوديم.»

«وصل» فروغ فرخزاد

/ 0 نظر / 4 بازدید