مرا به آن چشمی ببین که دیگران را نه...

همه‌ی زندگی‌ام در آن کوچه تعریف می‌شود. در آن کوچه بن بست که به خانه‌ی تو می‌رسد. روزها به بازی می‌گذشت. بازی های کودکانه جلوی چشم های تو.

اما شب‌های این کوچه، چیزی دیگر بود. وقتی هیچ کس نبود. من بودم و خیال آنچه در ذهن تو از من نقش بسته است. گاهی از خجلت سرخ می‌شدم. اما ته دلم خوش بود به اینکه تو به حساب بدجنسی‌ام نگذاری. گاهی شیطنتی بود برای آنکه چشم از من برنگیری و بدانی چقدر نیازمند نگاه مهرت هستم. نکند که دل قرص کنی به اینکه کودکی‌ام سر آمده و می‌شود برای راه رفتن، دستم را رها کنی.

شب‌های این کوچه چیز دیگری بود. به خیال آسوده، دور از حضور دیگران، بدون هراس چشم های نامحرمی که شاید سنگینی  نگاهت را از من برگیرند، سر می‌گذاشتم بر دیوار این خانه.  همان خانه کاهگلی ته کوچه،  که با خوشبختی‌اش رقابت می‌کردم.

سر می‌گذاشتم به نجوا، به درددل هایی که با هیچ کس گفتنی نبود. و آرام می‌شدم. آنقدر آرام که ساعتی خواب مرا می‌ربود و باز تو بودی که همه‌ی خیالم را پر می‌کردی.

سر از بالش کاهگلی که بلند می‌کردم، قبل از آنکه  نگاهم به چیزی  بچرخد، چشم‌هایم را غرق بوسه می‌کردم. چشم‌های تری  که به دیدن تو متبرک شده بود. چشم هایی که تو را در خود جای داده بود. می‌بوسیدمشان که مباد آنی به غیر  تو منزل دهند.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید