بارون خوشگلي مي بارد. زير بارون فقط بايد خدا را تنفس كرد. بايد دعا كرد. خدا نزديك تر شده. به رحمتش هويدا شده. پس دعا بايد كرد. بايد خواندش. به اسم تك تك آدمها ، به اسم تك تك آرزوها ، به اسم تنها خودش. بايد دعا كرد.

/ 1 نظر / 7 بازدید