انتخاب برای لیلی خیلی سخت نبود. چرا؟ چون یک خط کش داشت که با آن همه چیز را می‌توانست اندازه بگیرد. هرچه کژ و کوژ ازچشمش می‌افتاد و راستی می‌نشست به دلش؛ یکجور محبت تربیت شده.
راستی ها هرچند کم نبودند، اما دلش شلوغ نبود. چون هم جنس بودند و همرنگ. کم کم درٌِهایی می‌شدند سخت، که کار لیلی را برای حفظشان سخت می‌کرد. می‌دانست که به ازای هر انتخاب تازه، راهی پیش رویش باز می‌شود و پای افزاری باید سخت تر.   
انتخاب کوزه سفالی لیلی را کم کم شکل می‌داد و دٌرها به این کوزه بها می‌داد.

کوزه لیلی چند می‌ارزید؟

/ 0 نظر / 4 بازدید