مي خنديد و مي خواند:
به صدف مانم خندم چو مرا در شكنند
كار خامان بود از فتح و ظفر خنديدن
شوري اشك گوشه لبش را كمي در هم كشيد .

/ 0 نظر / 4 بازدید