سنگين است

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

یک هفته بود که می گفت: احساس می کنم عزراییل نشسته روی گرده ام!

آنروز از سر کار برگشت و برای رفع خستگی دوش گرفت و روی تخت دراز کشید و مرد.

نزدیکانش می گفتند پشت گردن و روی گرده اش کبود بود، انگار چیز سنگینی را حمل کرده باشد.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سارا

بد نبود