« بدی همیشه با ملایمت و بی سر و صدا آغاز می شود. حتی می توان گفت: فروتنانه آغاز می شود. بدی خود را در فضای زمان خود جای می دهد. درست مانند آب زیر در. اول تقریبا چیزی نیست. فقط کمی رطوبت. بعد وقتی که سیل راه می افتد، دیگر خیلی دیر شده است. »

 فراتر از بودن- کريستين بوبن

 

/ 0 نظر / 4 بازدید