یقینم آرزوست...

1

از سحر آسمان آبستن رعد و برقهای پر سر و صداست؛ نوید باران رحمت دارد.

2

دارم فکر می کنم اینکه گفت اگر کوهها بلرزد تو نلرز یعنی آنقدر یقین داشته باش و توکل که بسپاری و نگران نباشی. لرزم می گیرد از این همه غفلت خودم.

3

اگر یقین کنم اگر او بخواهد هیچ کس جلودار نیست و اگر نخواهد هیچ کس موفق نیست، آنوقت نه نباریدن باران و نه دستور نابخرد رییس و فریاد ظالمانه مدیر و نه تهدید کسی و نه ناخوشی اتفاقاتی که امیدت به آنها چیز دیگری بود، تکانم نخواهد داد.

 

 

/ 1 نظر / 55 بازدید
نسیم

اگر او بخواهد هیچکس جلودار نیست.. من هم این روزها باید مدام این رو تکرار کنم.. ممنون..