نوشتن... نوشتن... نوشتن...

يکی می‌گويد برای فراموش کردن است. يکی معتقد است که نوشتن جبران نداشته‌هاست. يکی می‌گويد يک کار جدی برای انقلاب، برای تاثير در جامعه، برای هدايت مردم. همه چيز بايد در اختيار نوشتن باشد و نه نوشتن برای چيزی. يکی هم می‌گويد نوشتن برای نوشتن...

من چرا می‌نويسم. به هيچ کدام يک از اين دليلها. فقط برای لذت. يک لذت در حين انجام کار و ورود به فضاهای خاص، يکی هم لذتی که بعد از اتمام کار و خروج از آن فضای نوشتن حاصل می‌شود. لذت دليل قابل قبولی است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید