خداوند ادامه دادن دوستی های قدیمی را دوست دارد.
                                                                        رسول اکرم

/ 0 نظر / 2 بازدید