بعضی در سختی رفقای خوبی هستند و در شادی رقبایی سخت.

بعضی در شادی همراهانی دوست داشتنی اند و در سختی گوشه گیرانی ساکت.

بعضی چنان دوست هستند که در شادی و غم می شود رویشان حساب کرد بدون آنکه توقعی داشته باشی. زیاد نیستند اما هستند. همین کافیست. همین که بدانی هستند...

/ 1 نظر / 32 بازدید