روزیهای خوش دنیا

1

شنبه کسی را دیدم؛ استادی که مدتی باهم دمخور شدیم. در جلسه او را دیدم. احساس می کردم کشش روحش عجیب است. بعد از جلسه دوست داشتم با او همراه شوم. برخوردش با ادمها می‌گفت او روح منبسطی دارد. شکر کردنهایش نفس عجیبی داشت. چیزی پرسیدم و چیزی جواب داد... شوکه شدم از پاسخش. انگار راهی را رفته بود و جواب خیلی چیزها برایش واضح بود. راحت می‌گفت. تجربه هایش در زندگی او را به جاهایی رسانده بود که گویی ره صدساله را در چند سال یا کمتر رفته بود؛ به دعای مادرش و همراهی همسرش و البته همت خودش.

چیزهایی گفت که گره از سئوالهایی چند ساله می گشود انگار. گفت: خداوند رب است، رب العالمین. یعنی تربیت می‌کند با آزمایش هایش. آزمایش هرکس هم منحصر به فرد است. هر کس باید در آزمایش خودش تربیت شود، بفهمد. اگر نفهمد، آزمایشش تکرار می‌شود. آنقدری که بفهمد... او رب است، دلسوز است... هیچوقت به مفهوم آزمایش، رب و رشد آدمی اینطور نیندیشیده بودم...

2

یکشنبه صدای استادم را بعد از مدتی شنیدم. هروقت پیامکی میدهم که زمان مناسب تماس را بگوید، در زمان مناسب زنگ می زند. شرمنده می شوم. شرمندگیم از بزرگواری اوست و سخاوتش در پاسخگویی. روحی گشاده دارد. وقتی حرف می زند انگار از باوری برمی خیزد که در دلت می نشیند. وقتی درخواستی دام آنقدر بزرگوارانه پیگیری می کند و مایه می گذارد که گاهی خجالت می کشم در قبال وظیفه دانشجو بودنم کم بگذارم؛ هرچند کم می گذارم! به داشتنش افتخار می کنم. اینکه پذیرفت شاگردیش کنم در حد درک اندکم...

3

بیماری سختی را در شرایط خاص تجربه کرده است و جان سالم به در برده است. یکسالی درگیر بیماریش بوده و حالا در صحت و سلامت است. وقتی می گوید روزی دست دیگری است تنم می‌لرزد. وقتی می بینم برای چیزهایی که ممکن است از دست برود یا به دست بیاید حرصی نمی زند، تحسینش می کنم در دل. روحش بدون تنگی است. او می گوید این را، این توکل را، این باور به اینکه سررشته دست دیگری است، با هزینه گزافی به دست آورده است؛ هزینه یکسال درد. می خندد و می گوید اما می ارزید... هر روز او را می‌بینم؛ همکاریم.

4

آدمهای خوب حال آدم را خوب می کنند. داشتن ارتباط با آدمهای خوب، شنیدن حرفهایشان، دیدن چهره شان، شنیدن حرفهایشان، فکر کردن به آنها و ...  نعمت بزرگی است. خداوند این نعمت را برایمان افزون کند که در اینصورت بهشت در دنیا مهیا می شود.

/ 0 نظر / 44 بازدید