«صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
                                با خـــــیال تو اگر با دگـــــــــری پردازم»

/ 0 نظر / 3 بازدید