«آفرينندة جهان چون به خلقت زن رسيد، ديد آنچه مصالح سفت و سخت براي خلقت آدمي لازم است، در كار آفرينش مرد به كار رفته و ديگر چيزي نمانده. در كار خود واله گشت و پس از انديشة بسيار، چنين كرد: گردي عارض از ماه و تراش تن از پيچك و چسبندگي از پاپيتال و لرزش اندام از گياه و نازكي از ني و شكوفايي از گل ... برگرفت و به هم سرشت و از او زن ساخت.»

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 3 بازدید