بستگان کمند تو رستگارانند

تراب از ماده تَََرِبَ است. عرب می گوید: ترب الرجل یعنی مرد فقیر. یا می گوید ایدی ترب یعنی دست خالی.

تراب یعنی فقر و آدمی از تراب آفریده شد. و تراب فقیرترین ماده در فعلیت، اما توانا ترین در استعداد و ظرفیت است. ابلیس فعلیت را دید و استعداد را ندید. نمی دانست در این تراب بی هیچ درون تهی، بیشترین راهها برای رفتن و شدن و رسیدن است. نمی دانست که استعدادهای او مثل تیری در کمان است که صاحبش هرچه با قدرت بیشتر، چله کمان را بکشند، تیر جلوتر می رود.

و این استعداد در هیچ موجود دیگری نیست، جز این موجود بی چیز که ظاهر گول زنی دارد!

/ 1 نظر / 6 بازدید