اگر يك ميدان گرانش باشد و ذره اي به دام چاه اين ميدان بيفتد ، دو حالت دارد : يا اين چاه خيلي عميق نيست يا هست . اگر خيلي عميق نباشد و اين ذره انرژي كافي داشته باشد يا بتواند بگيرد ، مي تواند از چاه فرار كند . اما اگر چاه بي نهايت باشد ، ذره بيچاره است . هرچه تقلا كند جز آنكه بيشتر به در و ديوار بخورد ، چيزي عايدش نمي شود . تا آخر عمرش همانجا زمين گير مي شود . آن قدر كه حتا وقت نمي كند سرش را بلند كند و آسمان بالا سرش را نگاه كند . حداقل هوس پرواز را به دلش راه بدهد . قصه آدم و دنيا هم مثل همين ذره و چاه است . خدا كند هيچ وقت دچار چاه دنيا نشويم .

/ 0 نظر / 5 بازدید