آهن را که می گذاری توی آتش سرخ می شود . سرخيش از آتش است نه از خودش. ديده ای سرخی صورت عاشق را . اين هم از آتش عشق است که در دلش زبانه می کشد .

/ 1 نظر / 2 بازدید
داش امير

تعبيير قشنگی بوود .. دو سه تا مطلب قبليت رو هم خوندم ... قشنگ می نويسی ... دو تا مطلب قبل هم برايم خيلی جالب ود ..ادامه بده ...موفق باشی