«غم از دل برود چون تو بیایی»

 

همه جا را آذین بسته اند. چراغانی کرده اند. نوارهای رنگی زده اند. صبحهای زود و آخر شب که نسیم می وزد، صدای به هم خوردن زرورقهای سفید و زرد، مثل صدای ریزش بارانی ریز، توی کوچه خلوت می پیچد. انگار همه منتظر یک اتفاق اند.

بوی اسفند و شیرینی و شربت...

هیچ عیدی مثل این یکی نیست.

 

هیچ عیدی به اندازه این یکی غم انگیز نیست. صورتهامان می خندد و دلهامان نه. همه منتظریم، هرکس به دلیلی. شاید غربت یعنی همین که همه تو را بخواهند اما نه به خاطر خودت، به خاطر خودشان. همه منتظریم اما نمی دانیم برای که، برای چه. خیلی وقت نداریم به این چیزها فکر کنیم. می دانم. تقصیر ما نیست. تقصیر روزگار و چیزهایی است که در گوشمان خوانده اند.

هیچ عیدی مثل این یکی نیست.

غم انگیز است. حتا با وجود چراغهای رنگی که از کودکی ما را به وجد می آورد و بزرگترها را مجبور می کردیم ما را ببرند تماشا.

 

همه منتظر و یک منتظر غایب!

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
اتشونر

نه.نه همه غايب اند و يک نفر حاضر منتظر ۱۴۰۰ ساله که مهدی(عج)ظهور کرده و بقيه همه غيبت