دردش آمد. درد، هميشگی بود. اين بار اما عميق تر. ديگر به آن عادت داشت. وقتی نبود کلافه می‌شد. می‌خواستش، طلبش می‌کرد. نمی‌گفت. می‌ترسيد. برايش مقدس بود. از خنده آدمها بدش می‌آمد. وقتی دهانشان به خنده نه چندان دلچسب که حتا گاهی صورتشان را کج می‌کرد باز می‌شد، دردش بی درمان می‌شد.

دردهايش بی درمان بود. همزادش بود. يک روز گفته بود. او هم خنديد اما خنده اش مثل آنهای ديگر نبود. زهر نداشت. اين بار بی درمانی درد را دوست تر داشت. اين بار آنقدر فشارش داد که دستش را بی اختيار به پشت گرفت تا کمرش راست شود. دستش به چيزی خورد. چيزی که هديه بود، سنگين بر پشت.

اين بار گفت. به کسی گفت. اما باز هم ترسيد. هرچند او کسش بود. اما هنوز خودش آنقدرها بزرگ نشده بود که با آن بالها که هديه‌اش کرده بود بتواند بپرد. بالها حتا بعد از آمدن او ظاهر شده بود. خوب می‌دانست. تا آنروز که او نبود، دردها از خود يادگاری نمی‌گذاشتند.  می‌دانست. يادگارهای آنها دردی ديگر بود و تحملی بيشتر. اما او رد داشت. چون وجودش واقعی بود. واقعی تر از درد، دردی واقعی.

اين بار بيشتر ترسيد. ديگر نگفت. رفت. اما بالهايش بی‌مصرف ماندند و دردناک. پر پروازش نشدند. چون دل نکند. چون نه گفت و نه دل کند. چون رفت، مثل هميشه در سکوت، سکوتی پر درد.

/ 0 نظر / 4 بازدید