هر چیزی دوره ای دارد

استاد می گوید «هر چیز در عالم قانونی دارد؛ آغازی و پایانی. مفهوم صبر همین است که باید بگذاری دوره اش بگذرد تا گشایش شود.» استاد می گوید «اگر چنین نگرشی داشته باشید همه چیز ساده تر می شود.» این روزها مدام به همین فکر می کنم و می گذرد.

امروز سوره انبیاء را می خواندم. قصه های صبوری ایوب، یونس، مریم، ابراهیم و ... را و اینکه چطور همه سختیها به زیبایی بدل شد. فکر می کنم اگر کمی سرم را بالا بگیرم و از فرای اتفاقها نگاه کنم همه چیز سیال است؛ مثل همین قصه‌هایی که می خوانم. اما فقط خودشان و خدایشان می فهمد که همین روزها چطور گذشته است؛ فرآیند چیزی است و نتیجه چیزی دیگر. اما آنچه انسانها را متفاوت می کند همین نگاه بلند به آینده است؛ از امروز گذشتن...

گاهی فکر می کنم نذر، توسل و امید چیزی جز همین مفهوم امید و نگاه بلند به آینده نیست. اینکه دستت را بدهی به کسی که قدش بلند است و محکم و دلت آرام بگیرد و بگذاری که بگذرد.

/ 0 نظر / 130 بازدید