قصه ت ویرانم می کند...

وقتی بفهمی دچار توهمی، روزگارت سخت‌تر می‌شود.

اینکه بدانی ادعایت زیاد است و معونه‌ات اندک، فرو می‌ریزی.

دنیا مزرعه است... برای بعضی خوش محصول، برای بعضی کم محصول یا متوسط الحال.

همیشه دوست داشته‌ای بهترین‌ها مال تو باشد. آیا خودت بهترینی؟...

گرفتار خود بودن، چشم را کور می‌کند. گرفتار دیگری بودن هم. باید رها بود...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
عربی

باید رها بود، مثل شیخ صنعان.