آقای ساده‌وند مرد. ديروز همه می‌گفتند. حتما می‌شناختم. اما نمی‌دانستم کيست. امروز آگهی ترحيم را که ديدم تازه شناختم. نگهبان دانشگاه بود. سلام که می‌کرديم از جايش نيم خيز می‌شد. سنی نداشت؛ شايد پنجاه و پنج، شش سال. اما بيشتر دندانهايش ريخته بود. به خاطر همين تک زبونی حرف می‌زد. چيز زيادی ازش نمی‌دانم. جز اينکه مرد آرامی بود و از بس سيگار می‌کشيد صدايش خش داشت. خدا بيامرزدش.

/ 0 نظر / 3 بازدید