می گويد « اسم هر کس روزی اوست .»
می خندد . می گويد « از آنهايی که می خورند ؟»
می گويد « آره . خوب بخور که راحت هضم شود و خون شود در رگهات . آنوقت باورت می شود . بارورت می کند .»

/ 0 نظر / 5 بازدید