چقدر دلش تنگ شده بود. اما نمي خواست تلفن بزند يا تلاشي كند براي ديدن او. وقتي او را نمي ديد و دلتنگش مي شد، تمام وجودش او را مي خواست، او را صدا مي زد. اين را هم جزو عبادتش حساب مي كرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید