بعضی کرمها می آيند که کرم بمانند ، مثل کرم خاکی. بعضی می آيند که پروانه شوند ، پر بکشند بروند طرف نور ، مثل کرم ابريشم .

/ 0 نظر / 4 بازدید