می‌گويند: پدر حضرت يونس به مقام شکر رسيد چون هر روز می‌گفت: خدايا ترا سپاس که زمين را آفریدی و برای ما چنين قرار دادی.

/ 0 نظر / 3 بازدید