آسمان دلی از عزا درآورد. آنقدر باريد که سبک شد. با اينکه همه خيس آب شده بودند اما هيچ کس شکايتی نداشت. اگر غری هم می زدند از ترافيک بود. بعضی قسمتها که درياچه های کوچکی هم درست شده بود و حتا بعضيها با پاچه های تا شده، زده بودند به آب. اتفاقی بود برای خودش.
خلاصه که رحمت باريد و جيب رانندگان تاکسی را هم سبز کرد. راننده ای که سوار تاکسيش شدم اول طی کرد که ۱۵۰ تومان می‌ گيرد. چاره ای نبود. هميشه اينطوری بود. سابقه اش را داشتم. سوار شدم. مسافرها هر کدام که پياده می شدند، پولشان دويست تومنی بود يا پانصدی. راننده هم به جای پنجاه تومن يک شکلات می گذاشت کف دستشان! هيچ کس هم چيزی نمی گفت. البته نگاه متعجبشان به شکلات می ماسيد.
عصبانی شده بودم. چرا اعتراض نمی کردند. نوبت من بود. پياده شدم و کف دستمن هم يک شکلات گذاشت. نگاهش کردم. گفت «بقيه پولتونه.» گفتم «شما که ۱۵۰ تومن را طی کردين بايد شکلات رو هم طی می کردين.» نفر بعدی که پياده شد گفت «ای ول.» انگار حرف دلش را که از دهن کس ديگر شنيده بود کلی دلش را خالی کرده بود! چرا خودش نگفته بود؟ از دست او بيشتر عصبانی بودم.
خلاصه که راهم را کشيدم و رفتم طرف خانه. اما ديگر نتوانستم از بارانی که می باريد و هوايی که لطيف بود لذتی ببرم.

کاش آدمها هنگام ريزش رحمت، کمی دلشان را می گرفتند زير آن که کمی تميز شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید