پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

  نخواستم خاک باشم مبادا بر پایت نشینم گُل شدم تا از ساقه بچینی به بهانه نوازش شامه‌ات
/ 4 نظر / 26 بازدید