پست های ارسال شده در آدر سال 1386

معرفت

کبوترهای با معرفتی هستند. کبوترهای گنبد نشین امام رضا (ع) را می‌گویم. شما هیچ وقت فضله‌ای روی گنبد طلا دیده‌اید؟
/ 4 نظر / 25 بازدید