پست های ارسال شده در دی سال 1385

بانوی من اين روزها خيلی غمگين است. کسی اکسيری برای کم کردن طعم تلخ دلتنگی سراغ دارد؟  
/ 3 نظر / 24 بازدید
«ز دوری تو نمردم چه لافِ عشق زنم                                                      که خاک بر سر من باد و مهربانی من»  
/ 1 نظر / 23 بازدید