زمين پر از نقل است. از همان نقلهای سفيد ريز که سر عروس می‌ريزند. کمی که جلوتر می‌روم، شک می‌کنم. چقدر زياد! خيليهای ديگر هم مثل من. حتا بعضی‌ها دولا می‌شوند که نقل‌ها را بردارند. ‌‌
نقل‌های آسمانی است که باريده، قبل از آنکه ما از خواب بيدار شويم!

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
زهرا

اين روزها انگار دارم درك مي كنم كه براي اون چه كه فبولش داشتم و دارم چقدر كم كاري و سستي و بي رگي كرده ام. يك حس تلخ كه بايد با جبرانش تلخيش رو كنم. كاش يه وقتي بشخ كه با افتخار با باورهامون زندگي كنيم.

شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن به اسيران قفس مژده گلزار بيار کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست عشوه ای زان لب شيرين شکر بار بيار