خواب ديده بود همه حريمها را برداشته اند. نه در و ديواری وجود دارد و نه حرمتی!

خواب ديده بود مرد بشارت آمدن کسی را می‌دهد، بشارت آمدن عدالت را و آمدن خودش را به همراه او!

او در خواب مرد را ديده بود که سر تا پا سفيد پوشيده، آنقدر سفيد که درخشش سپيدی لباسش، صورتش را هم نورانی کرده؛ خوش قامت و محکم، مثل هميشه. 

خواب ديده بود و برای آرامشش به حافظ تفال زده بود «افسر سلطان گل پيدا شد از طرف چمن/ مقدمش يارب مبارک باد بر سرو و سمن...» و حالا ديگر آرامی برايش نمانده بود!

پس کی...؟

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
ماهرو

آيد آن روز که خاک سر کويش باشم*** ترک جان کرده و آشفته ی رويش باشم