قيامت ريخت بر آيينه ام برق تماشايش

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شعرهای بيدل خيلی نو هستند، پر از استعاره و ترکيبهای تازه. خيلی ها او را با سهراب سپهری مقايسه می کنند.

«حيرت دميده ام گل داغم بهانه ای است / طاووس جلوه زار تو آيينه خانه ای است

حسرت کمين مژده وصل است حيرتم / چشم به هم نيامده گوش فسانه ای است»

 

يک مصرعش برای آنکه تو را با خود به دنيای ديگری ببرد کافی است. ذوق آدم را تحريک می کند، با ذهن بازی می کند و انگار گرم يک بازی پر نشاط می شوی: رنگ آب از سيلی امواج می گردد کبود

 

بيدل سيصد و شصت سال پيش از ما زندگی می کرد. اولين شعرش را ده سالگی سرود. با صوفيان معاشرت داشت. طبق رسم خانوادگی در سپاه شاهزاده اعظم خدمت می کرد تا وقتی که ازش خواستند در مدح شاه شعری بگويد. نمی خواست سرنوشتش مثل بقيه شاعرهای دور و برش باشد. می گويند او منکر زندگی بعد از مرگ و افسانه بهشت و دوزخ بود. به هر حال شاعر بزرگی است. از همه جور وزن شعری هم چيزی دارد:

«من سنگدل چه اثر برم ز حضور ذکر مدام او / چو نگين نشد که فرو روم به خود از خجالت نام او»

«منفعلم، بر که برم، حاجت خويش از بر تو / ای قدمت بر سر من، چون سر من بر در تو»

 

خلاصه انگشت گذاشتن روی يک شعرش و دستچين کردن، کار ساده ای نيست. بازيگوشی هايش تمامی ندارد. ديوانش را که برداريد حداقل چند ساعت شما را به خود مشغول می کند.

 

«شور ليلی کو که باز آرايش سودا کند

خاک مجنون را غبار خاطر صحرا کند

می دهد طومار صد مجنون به باد پيچ و تاب

گردباد گرز آهم جلوه در صحرا کند

در گلستانی که رنگ جلوه ريزد قامتت

تا قيامت، سرو ممکن نيست سر بالا کند

آن سوی ظلمت، بغير از نور نتوان يافتن

روی در مولی است هرکس پشت بر دنيا کند

برده ام پيش از دو عالم دعوی واماندگی

آسمان مشکل که امروز مرا فردا کند

گفتگو از معنی تحقيق دارد غافلت

اندکی خاموش شو تا دل زبان پيدا کند»

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید