يك بردار را در نظر بگير. n تا بردار مي تواني تعريف كني كه برآيندشان بشود اين بردار(مثل شعاع يك دايره). حالا براي اين بردار جهت تعريف كن. فقط يك جواب برايش مي ماند. يعني بردار تشخص و تشان مي يابد. خودش مي شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید