سالها فکر کرده بود که او دوستش دارد و منتظر فرصتی است که بيايد و بشود مال او. همه نگاهها و عزت و احترامی که از جانب او می‌ديد اينطور تعبير می‌کرد. چند وقت پيش اما او ازدواج کرد. باورش نمی‌شد. دلش می‌خواست سر به تن او نباشد! چقدر هم ادعای عشق می‌کرد!!

اما من فکر ميکنم عاشق جز راحت معشوق نمی‌خواهد و هر چه او بخواهد برايش زيباست و خواستنی.

/ 0 نظر / 3 بازدید