امید هدیه تست...

جوراب روفرشی را به پا کرد و گفت: «پاهام ترک خورده بود. از وقتی اینو پام کردم خوب شد. همه ش دعات کردم.» جوراب را سال قبل برایش آوردم. به گمانم هدیه گرفته بودم. خنده ام گرفته بود، انگار دنبال بهانه بگردد که دعایم کند، والا که چیزی خاصی نبود! یک لحظه دلم ریخت: خدا از مادر مهربانتر است...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهری

سلام مریم عزیزم خدا مهربان است و مادر و پدر هم! خدا آخر مهربانی است و مهربانی پدر و مادر کپی مهربانی خدا! خدایا! حفظشان کن.