در عشق زنده بايد کز مرده هيچ نايد

دانی که کيست زنده؟ آن کو زعشق زايد

بايد به خودت اجازه بدهی که تجربه کنی. اجازه خطا بدهی. آنوقت که يافتی اجازه بدهی ديگران هم بيابند، تجربه کنند. در همه اين مراحل يک چيز راهنماست. اما آن هم يافتنی است. بايد جستجويش کرد، از اعماق دل خودت، با همه راه و بيراهه رفتنها، بدون ترس، بدون ترديد. اينها فقط يک حرف نيست. يک زندگی است. با تاوانهای بزرگ، سخت و کله شقی‌هايی که جز رام شدن انتهايی ندارد.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
حامد

سلام... متن قشنگی بود...... موفق باشی